Informasjon til ansvarlig for gravferden

Er du den som sørger for gravferden?

 

Det er én person som skal ha det formelle ansvaret for gravferden. Dette står i gravplassloven. Å sørge for en gravferd innebærer for eksempel å avgjøre hvor og hvordan den avdøde skal begraves.

Loven bestemmer hvem som har rett til å sørge for gravferden. Ansvaret bestemmes i følgende rekkefølge: ektefelle eller ekteskapsliknende samboerskap, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. I tillegg må personen være over 18 år. Det er mulig å si fra seg ansvaret for å sørge for gravferden. Da går retten videre til neste person i rekken. Det er viktig å merke seg at det ansvarlig for grav/ fester ikke automatisk er den samme som er ansvarlig for gravferden. Les mer om dette på «Nyttig informasjon til ansvarlig for grav».

Hvis avdøde har etterlatt seg skriftlig, signert erklæring om hvem vedkommende ønsker skal ta ansvar for gravferden, vil denne gå foran lovens rekkefølge. I erklæringen kan hvem som helst over 18 år utpekes til å sørge for en annens gravferd, uavhengig av rekkefølgebestemmelsen. Men, det å sørge for en gravferd er fortsatt en rett, ikke en plikt. Det betyr at den som er oppført har mulighet til å si fra seg denne retten.

Hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden er det kommunen som avgjør saken. Det er også kommunen som vil ta ansvaret for gravferden, dersom ingen etterlatte ønsker å sørge for gravferden.
 

Hva gjør du som sørger for gravferden?

Du tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden, som for eksempel:

● Om avdøde skal kremeres eller om det skal være kistebegravelse. Etter kremasjon kan det velges mellom urnegravlegging og askespredning. Ved askespredning må det foreligge en godkjenning fra Statsforvalteren.

● I hvilken kommune, gravplass og grav den avdøde skal gravlegges.

● Hvilken seremoni og eventuelt seremonisted som skal benyttes ved gravferden.

Mange velger å la et gravferdsbyrå ordne det meste av praktiske og formelle oppgaver i forbindelse med gravferden. Pårørende som ønsker, kan imidlertid utføre mange av disse selv, f.eks. pynting av seremonilokale og utforming av program/sanghefte. Gravplassmyndigheten i din kommune plikter å veilede om frister og utfylling av skjema. Ønsker du mer informasjon om hva og hvordan familien selv kan ordne av oppgaver omkring gravferden, finner du det her (lenke).

Ved gravlegging brukes skjema “Begjæring om gravlegging og eller kremasjon”.

Etter at gravferden er gjennomført vil du som sørger for gravferden få mulighet til å bli ansvarlig for graven, med mindre avdøde legges i en allerede festet grav. Da vil den som er fester fortsatt ha ansvaret. Fester kan overføre ansvaret til andre som eventuelt ønsker å overta.

 

Bestille grav

En grav kan kun bestilles i forbindelse med et dødsfall. Ved tildeling av ny grav vil denne være en frigrav i 20 år. Den som er ansvarlig for graven (fester), har anledning til å sette opp ett gravminne (gravstein) og har ansvar for å holde graven i hevd.

Det kan reserveres en kistegrav ved siden av den tildelte frigraven når det velges kistegrav. Denne må det betales festeavgift for i 20 år. Det er anledning til å sette urner i kistegraven i fredningstiden. Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år og det kan settes ned inntil 6 urner. Det betales ikke festeavgift før det har gått 20 år etter siste gravlegging.

Se våre priser her.

 

Relaterte lenker (lenkene åpnes i ny fane):

Ved valg av ny grav i Molde by

Ved valg av ny grav i Molde by

I Molde bysentrum er det begrensede muligheter for nye graver.
På Øvre og Nedre kirkegård og Tøndergård gravlund er det ikke lenger ledige nye (ubrukte) graver for kistegravlegging. Hovedgravplassen for byen er nå Røbekk gravlund.. 

Tøndergård

Dersom man ønsker å gravlegges på Tøndergård er det nå (per sommeren 2024) ingen ledige doble kirstegraver. Det finnes noen slettede enkle graver som er benyttet tidligere, og disse gravene kan benyttes til nye kistegravlegginger. Ved bruk av enkel kistegrav kan det settes ned urne i denne senere. Det er nye urnegraver tilgjengelig, og det er mulig å velge urnegrav i navnet eller anonym minnelund. På Tøndergård er det også eget felt tilrettelagt for muslimsk gravlegging.

Røbekk

På Røbekk kirkegård er det ledig både kiste- og urnegraver, samt navnet minnelund. Nye Røbekk gravlund tas i bruk sommerne 2024 og der er det tilgjengelig enkle og doblie kistegravere og urnegraver både med eget gravminne og i felles navnet minnelund. På Røbekk gravlund er det eget felt tilrettelagt for muslimsk gravlegging. 

Nedre og Øvre kirkegård

I bysentrum, på Nedre og Øvre kirkegård, er det ledige urnegraver, og det er også mulig å velge urnegrav i navnet minnelund. Det er nå dessverre ingen ledige graver på urnefeltet øverst på Nedre, men det er mulig å sette ned urner på ledige graver på kistegravfelt ellers på kirkegården. Kontakt gravplassforvaltningen/kirkevergen for å finne ønsket område på kirkegårdene.
 

På alle gravplasser er det mulig med gravlegging i festet grav som hører til familien.