Avtale om stell av grav

Ønsker du hjelp med å stelle plantefeltet foran graven? Gravplassbetjeningen kan bistå. Her finner du mer informasjon.

Gravplassmyndigheten kan ta ansvar for planting og stell av graver. Stellet utføres av kommunens avdeling for Bydrift

Faktura kan sendes årlig, eller det kan betales inn et beløp på forhånd som dekker stell av graven for et nærmere avtalt antall år.

Vi tilbyr for tiden slike stellalternativ (oppgitte priser gjelder for 2024, og prisjusteres årlig).


Vår- og sommerstell

Det plantes vårflor i april og det plantes sommerblomster i begynnelsen av juni. Blomsterfeltet holdes i orden i løpet av året, inkl. vanning ved behov. Det ryddes opp om høsten. vi ønsker med variasjon på gravstedene og type blomster og flor vil derfor kunne variere noe fra år til år.

Pris for normalt stort gravminne/plantefelt
Kr. 1 090,- per år.
Pris for planting i bedplate med hull
Kr. 965,- per. år.

 

Høstplanting (lyngplanter)

Det plantes lyngplanter om høsten. Lyngplantene fjernes om våren.
Kr. 340,- per år.


Mosekrans og lys (jul)

Det legges ned krans og tennes lys julaften eller lille julaften. Krans og lys fjernes ved anledning, senest på våren.
Kr. 380,- per år.


Bestilling av gravstellavtale

Dersom du ønsker å bestille stell av grav kan du kontakte gravplassmyndigheten (kirkevergekontoret) på telefon 71 11 14 70 eller e-post.


Forhåndsbestilt avtale om stell av grav

Du kan inngå avtale og betale inn penger for stell av graven i et nærmere avtalt antall år:

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester, eller med fullmakt fra denne, vil gravplasssmyndigheten kunne ta ansvar for stell av graven. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en forhåndsbetalt avtale om stell av graven. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet innenfor avtaletiden.

Forhåndsbetalt avtale om stell av grav kan maksimum opprettes for en periode tilsvarende inneværende og to påfølgende festeperioder. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkegårdsmyndigheten gi melding om dette til fester. Det er da anledning til å øke innbetalt beløp slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

Dersom det bekreftes skriftlig kan fester i konkrete tilfeller bestemme at midlene til stell av grav også skal kunne gå til å dekke utgifter til festeavgift og sikring/oppussing av gravminnet.

Dersom graven festes videre når avtaleperioden er ute fornyes avtalen automatisk dersom der er midler igjen. Ved opphør av feste eller ønske fra fester om å avslutte avtalen kan eventuelle restmidler utbetales til fester/avtaleansvarlig. I motsatt fall tilfaller midlene gravplassen.

Det føres eget regnskap for hver avtale. Av midlene satt av til stell av grav er det anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon, for tiden Kr 100,- per år
 

(Ordning for forhåndsbetalt stell av grav er vedtatt i Molde kirkelige fellesråd sak 027/20)