Informasjon til ansvarlig for grav

Er du ansvarlig for en grav?

 

Én person skal være ansvarlig for en grav. Den som er ansvarlig for gravferden skal få anledning til være ansvarlig for graven dersom den avdøde får tilvist ny grav. Ved gjenbruk av grav må den som er fester godkjenne ny bruk. Når en ny grav tas i bruk til en av kommunens egne innbyggere kalles det en frigrav. Denne skal det ikke skal betales for.

Frigravperioden er vanligvis på 20 år. Når denne perioden er over, vil du få beskjed og anledning til å feste graven videre mot betaling. Du blir da fester av graven.
 

Ønsker du å slette en grav?

Hvis du er ansvarlig eller fester for en grav, kan du velge å slette graven. Det betyr at du frasier deg ansvaret for graven og at festet opphører. Da er det gravplassmyndigheten som overtar ansvaret. I de fleste tilfeller vil gravminnet og planter bli fjernet, og det blir sådd til med gress.

Hvis du ikke ønsker å ta med gravminnet, vil dette bli overtatt av gravplassmyndigheten. Gravminnet kan da bli destruert eller gjenbrukt. Dersom fredningstiden for graven er gått ut, vil graven kunne brukes til ny gravlegging.

Det er også mulig å overføre festet til noen andre, så sjekk gjerne med familie eller andre etterlatte før du velger å slette en grav.
 

Vedlikehold av gravminne

Det er valgfritt om man vil sette opp et gravminne, men de fleste velger å ha en gravstein ved graven. Et gravminne kan også være i andre materialer, f.eks. metall, glass eller betong, men det skal brukes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. En kiste eller urne settes vanligvis ned i en grav der de etterlatte selv setter opp og vedlikeholder gravminnet. Det betyr at den ansvarlige for graven/fester har ansvar for at gravminne ikke er til fare for de som ferdes på gravplassen.

I forbindelse med gravlegging i nabograver kan det skje at gravminnet må fjernes midlertidig, men det vil bli satt opp igjen så fort det arbeidet er ferdig. Dette gjøres av gravplassbetjeningen.

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av minnesmerke på anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg der disse finnes

Fredningstid

Gravfreden er viktig og alle graver er derfor fredet og skal ikke benyttes til ny gravllegging i en viss tid etter gravlegging (fredningstid) I Molde er det ulik fredningstid på de forskjellige gravplassene. Alle gravplasser i gamle Molde kommune har 20 års fredningstid, mens det i gamle Midsund og Nesset kommuner er 30 år. 

I fredningstiden kan det likevel settes ned urner i kistegraver og kister når det er gravd såkalt dobbel dybde ved første gravlegging. Det er bare på den nyeste delen øst på Røbekk kirkegård det graves dobbel dybde her i Molde.

Frigrav

Når det tas i bruk en ny grav som ikke har vært festet tidligere, er denne fri for betaling av festeavgift i fredningstiden (20/30 år).Det må betales festeavgift også i fredningstiden når det gravlegges i en allerede festet grav.

Festeperiode

Festeavgift må betales dersom en ønsker å opprettholde et gravsted. Festeperiode i Molde kommune er fastsatt til 10 år, og avgiften faktureres hvert tiende år når frigravsperioden er gått ut for gravstedet. Festeavgift faktureres også for reserverte graver (holdt av til f.eks ektefelle).

Navnet minnelund

Vi har nå navnede minnelunder på Otrøy kirkegård, Nedre kirkegård, Tøndergård gravlund, Røbekk kirkegård, Røbekk gravlund og Eidsvæg kirkegård. Det planlegges minnelunder på de fleste gravplassene, og Røvik kirkegård er etter planen den neste. 

I navnet minnelund settes det ned urner og avdøde får egen minneplate på et fellesg monument. Det er mulig å reservere grav til ektefelle og plass på felles minneplate. For plass i navnet minneuld betales det egen avgift som dekker navmeplate og stell av det felles minnesmerket.

Gravminner og plantefelt

Om gravminner

Om gravminner

Oppsetting av gravminne kan skje så snart det er forsvarlig med hensyn til grunnforholdene. Innenfor gravplassforskriftens rammer er det stor frihet i valg av størrelse og utforming. Tekst og bilder skal være “sømmelig”, og alle gravminner skal være godkjent av gravplassmyndigheten før de settes opp.

Gravminnet er gravfesters ansvar. Gravplasssbetjeningen kan bidra med rette opp og sikre skjeve gravminner. Kontakt oss for avtale om dette.

Det er anledning til å flytte navn fra en grav til et gravminne på en annen grav. Det må søkes til gravplassmyndigheten om dette.

Om felt foran gravminnet og pynting av graven

Om felt foran gravminnet og pynting av graven

Plantefelt kan ha samme bredde som gravminnet og stikke inntil 40 cm fram fra gravminnets forkant. Beplantning må tilpasses i forhold til plantefeltet og gravminnets størrelse. Eventuell innramming av plantefeltet skal være i flukt med bakken og plater må legges på grus.

Det kan inngås avtale om at gravplassbetjeningen steller graver. Vi tilbyr sommerstell, høststell (lyng) og lys/krans til jul. Stellet kan betales årlig eller det kan forhåndsbetales for et avtalt antall år. Se egen artikkel nedenfor.